Digitální archová montáž, start ekonomické produkce

Datový paket, který pohání celou produkci

Po digitálním vyřazení jsou k dispozici informace, které v následujícím stupni pracovního procesu šetří čas a materiál. Jedná se například o polohu autoregistrů, nastavených na odpovídající pozice, kontrolní značky barev, jakož i o informace pro řezání a skládání archů.

Tyto informace seskupuje Signastaion do podoby Print Production Format (PPF) pro )čely použití při tisku a při dalším zpracování. Administrativní informace, které jsou rovněž v PPF obsaženy, jako například název zakázky a číslo tiskového archu, zajišťují, abyste i během těchto pracovních kroků měli přehled o stavu výroby. Vyhodnocování a předávání údajů na tiskové stroje přebírá Systém Prepress Interface firmy Heidelberg. Pomocí systému Data Control, případně CP2000 a modulu "Prese Link" je zajištěn plně automatický přenos informací na tiskový stroj. Na řezací, skládací a snášecí stroj je PPL-soubor (PPF-Vile) přenášen online, aby tyto stroje mohly být přesně automaticky nastaveny. Tímto způsobem se na minimum redukuje makulatura a seřizovací časy. Potřebná data není nutno vkládat několikrát, což znamená, že se minimalizují rovněž chybná zadání. Mimo to jsou tato data kdykoliv a všude, digitálně přesně, v rámci formátu CIP3-PPF dosažitelná.

Prostředek proti snižující se rentabilitě

Aby bylo možno při narůstajícím časovém a cenovém tlaku dosáhnout ještě stále přijatelné rentability, doporučujeme jako vhodné řešení zvolit digitální workflow. Jestliže se stanou se krátké série zakázek normálním jevem, nedosáhnete běžnými výrobními prostředky žádné výraznější výsledky. Proto je nutné, abyste změnili výrobní technologii. Pří této změně orientace může být Vaším spolehlivým partnerem heidelberg, který Vám může nabídnout řešení procesů - počínaje Prepress, až po Postpress v podobě digitálního workflow, který Vaši produktivitu pozvedne na novou úroveň.

Celá produkce z jednoho zdroje

Signastation Vám digitálně připraví kompletní tiskový arch pro vydání na CtP, případně na CtP. Změny můžete provádět jednoduchým způsobem až do okamžiku spuštění výstupu. Během celého procesu máte všechny operace v kterémkoliv okamžiku pod vizuelní kontrolou a můžete tak snadno minimalizovat chyby. Pro workflow řízené pomocí job ticketů si připravíte job ticket s kompletními informacemi o vyřazeném archu, včetně všech kontrolních značek. Při tomto způsobu práce díky interaktivitě Vašeho workflow systému můžete ještě v poslední minutě provádět potřebné změny. V rámci systému Delta Technology vyřazuje Signastation již interpretované Delta listy. Pomocí zatřiďovacího nástroje Signa Merger lze Delta listy vyřadit do archu přímo na výstupní pracovní stanici. Tento způsob šetří čas a urychluje vydání. Všechny další výhody světoznámé koncepce R.O.O.M. jsou kdykoliv k dispozici. Signastation umožňuje taktéž výstup vyřazených dat přímo ve formátu Postscript. Přitom mohou být dokonce pomocí Signastation vyřazeny PDF soubory, které jsou při výstupu konvertovány do Postscriptu. Tento způsob umožňuje rovněž u starších druhů RIP realizovat PDF-Workflow.

Zvyšovat produktivitu, průchodnost a kvalitu

Hotově seskládané, bezchybné tiskové archy jsou pro Signastation jednoduchou a bezpečnou záležitostí. I velmi obtížné práce se daří realizovat pomocí několika málo kliknutí myší, protože předdefinované schéma vyřazení pro běžné tiskové stroje a způsoby skládání jsou již obsaženy v rozsáhlé knihovně zařízení Signastation. S využitím knihovny skládaných tiskových archů jsou schémata pro seskládávání, s uvedením polohy a číslování stran, automaticky odvozována, čímž se ušetří výrobní doby a eliminují se chyby. Pomocí editoru schémat lze jednoduchým způsobem sestavovat individuální schémata. Jestliže jste zhotovili texty z důvodu správy různých jazykových verzí v některé z dodatečných barev, můžete tento způsob podle volby převzít do černobílé verze textu. Potlačení nebo sklon vypočte Signastation automaticky pro celé dílo. Značky a znaky můžete umísťovat individuálně, nebo plně automaticky. Pro tento účel máte k dispozici rozsáhlou sadu značek a kontrolních prvků. V případě potřeby můžete tuto volbu doplnit vlastními znaky.

Ekonomické zpracovávání dat

Přesouvání velkých množství dat v rámci klasického pracovního postupu Post Script je náročné na čas a může způsobovat značné problémy. Signastation proto podporuje IPI služby také pro vyřazení: při sestavování tiskových archů se používají data s nízkým stupněm rozlišení, která jsou teprve při definitivním osvitu zaměňována za data s vysokým stupněm rozlišení. Aby se zátěž počítačové sítě pokud možno co nejvíce snížila, dostává výstupní sever informaci od Signastaion v podobě malého souboru s popisem umístění stránek na archu a s použitými značkami. Tzv. Includer se na výrobním serveru stará o to, aby byl tiskový arch správně sestaven a pak kompletně předán do osvitové jednotky.

Výhody v oblasti akcidenčního tisku

 • Kdykoli WYSWYG
 • Vyřazení na bázi PostScript Level 1 - 2 - 3
 • PDF 1.3, Delta List
 • Podpora všech běžných tiskových procesů
 • Úplná integrace CIP3-PPF formátu přímo až do tisku a do dalšího zpracování
 • Správa polohy tiskových archů pro CtP-produkci
 • Vytváření job ticketů s informacemi pro průběh výroby
 • PDF - Workflow až po seskládání, přeměnu PDF na Post Script pro Post Script RIP
 • Workflow na bázi Delta listů, plná podpora R.O.O.M.
 • Aktivní knihovna se standardní šablonou pro vyřazení
 • Integrovaná knihovna se schématy pro skládání, s možností dalšího rozšíření
 • Automatické odvozování schémat pro seskládávání, podle schémat pro skládání
 • Jednoduché a automatické umísťování značek pro ořezávání
 • Vzorové stránky/speciální vzorové stránky
 • Výroba sběrných forem
 • Nastavení a ořezávání stránek při optické kontrole, přímo na celých tiskových arších
 • Automatické vytváření a umísťování sběrných značek
 • Tiling pro vydání dvou "dělených" filmů na jednom poloformátovém filmovém rekordéru
 • Aktivace děrování z místa Signastation, kompletní řízení výstupních zařízení
 • Kombinace/výměna různých skládaných archů na tiskovém archu
 • Práce ve vrstvách